Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «NACELLES/PYLONS (54)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203495)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών, συγκροτήματος «NACELLES/PYLONS (54)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203495), CPV: 44532200-0 και 44425000-5.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2021