Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 18/21 της ΥΠ/ΠΑ για τη «Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ4), με ωφέλιμο φορτίο από 600 κιλά έως 1,5 τόνο» – ΑΔΑ : 6ΜΘΕ6-Ο6Μ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για τη χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing) δέκα (10) ημιφορτηγών οχημάτων διπλής καμπίνας (4χ4), με ωφέλιμο φορτίο από 600 κιλά έως 1,5 τόνο για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, με δικαίωμα αγοράς μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 399.189,80€ (338.706,00€ για χρηματοδοτική μίσθωση και 60.483,80€ για αγορά), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ποσοστού 6,27868% και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι 494.995,35€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2021