Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.02/2021 της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής-Παντοπωλείου-Συσκευασίας Τροφίμων κλπ. -ΑΔΑ 6ΧΠ66-53Α

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/16 με σκοπό την περιοδική προμήθεια ειδών διατροφής, παντοπωλείου-συσκευασίας τροφίμων και λοιπών ειδών, προς κάλυψη αναγκών της σε βάθος τριετίας (3ετίας) και εκτιμώμενης συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 59.076,30€ πλέον ΦΠΑ ή 66.957,38€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 6ΧΠ66-53Α  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%A066-53%CE%

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008073706

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (1)

Διακήρυξη Συνοπτικού Δγσμου 115ΠΜ (ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΛΠ)(Δ.2_21) (AA) (1)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/02/2021