Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «STARTER», Συγκροτήματος «STARTING (80)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL-M18 (O/N 213011)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «STARTER», Συγκροτήματος «STARTING (80)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL-M18 (O/N 213011), CPV: 34731500-5.

Έχει γίνει μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας με ΑΔΑ: 6ΖΗΣ6-ΨΤΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 04/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/03/2021