Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/2021) για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών (Κηπευτικά – Φρούτα – Νωπή Αποφλοιωμένη Πατάτα) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ – ΑΔΑ : ΨΤΡΥ6-2ΩΗ

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών (Κηπευτικά – Φρούτα – Νωπή Αποφλοιωμένη Πατάτα) προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής της κατηγορίας ειδών «Κηπευτικά» και «Φρούτα» του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη νήσο Ρόδο (λαμβάνεται υπόψη το τελευταίο χρονικά δελτίο τιμών) και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης χονδρικής τιμής του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής για το είδος «Αποφλοιωμένη Νωπή Πατάτα». Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/03/2021