Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 07/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό) – ΑΔΑ:6ΑΤ66-43Κ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό) συνολικού ποσού   1.440.880,00 € σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/04/2021