Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/21) για την Προμήθεια Απινιδωτών DDDR DF-4 (Πλήρες Σετ) Συμβατών με MRI για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞ1Α6-Δ6Χ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 17/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/03/2021