Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Σετ Αυτόλογων Αυξητικών για Κάλυψη Αναγκών Ορθοπεδικής Κλινικής του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΩΔΗ6-ΜΦΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/03/2021