Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 05/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Τριάντα (30) Πετρελαιοκίνητων Επιβατικών Οχημάτων, Μικτής Χρήσης, Ωφέλιμου Φορτίου πεντακοσίων (500) κιλών, κυβισμού έως 1600 cc, προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ» – ΑΔΑ : ΩΔΤΙ6-ΟΥΟ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια τριάντα (30) πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχημάτων, μικτής χρήσης, ωφέλιμου φορτίου πεντακοσίων (500) κιλών, κυβισμού έως 1600 cc, προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΠΑ., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 556.440,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 133.545,60 €), ήτοι σύνολο 689.985,60 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 14/01/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/02/2021