Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 19/2020 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προµήθεια Νωπής Αποφλοιωµένης-Καθαρισµένης Πατάτας (Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης) /ΑΔΑ Ω8ΧΩ6-02Δ

Η 115ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθµ. 19.1/2020, µε τους ίδιους όρους και
προδιαγραφές της ΠΕΕ 19/20, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την περιοδική προµήθεια Νωπής Αποφλοιωµένης-Καθαρισµένης Πατάτας (CPV: 15311100-2) για ανάγκες Τροφοδοσίας-Λεσχών της 115ΠΜ, για
δύο (2) έτη, ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€)
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι
χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για δύο (2) έτη. Όροι
και προδιαγραφές της ΠΕΕ 19.1/20, ως τα Παραρτήµατα της παρούσας. Η
υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής
της.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ Ω8ΧΩ6-02Δ (Αρχική προκήρυξη: ΩΧΩΖ6-Τ08)

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:20PROC007791085

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%A7%CE%A96-02%CE%94

Ω8ΧΩ6-02Δ

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 08/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/12/2020