Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.74/20) για την Προμήθεια Τριάντα (30) Τεμαχίων Υλικού «BRAKE SEGMENTED ROTOR», Συγκροτήματος «LANDING GEAR (32)» , Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 203462)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια τριάντα (30) τεμαχίων υλικού «BRAKE SEGMΕNTED ROTOR», συγκροτήματος «LANDING GEAR (32)», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 203462).

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/12/2020