Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 207596 για την κατασκευή του έργου : Συντήρηση και Αντικατάσταση Λαμπτήρων Ιστών Φωτισμού του Δαπέδου Στάθμευσης Αφων του FOB Ακτίου (ΠΡ-186Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Συντήρηση και Αντικατάσταση Λαμπτήρων Ιστών Φωτισμού του Δαπέδου Στάθμευσης Αφων του FOB Ακτίου” (ΠΡ-186Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 143.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Η Διακήρυξη δημοπρασίας όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 24PROC014727040

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 20/06/2024