Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 41/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Αναβάθμιση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S4) – ΑΔΑ: 66ΡΝ6-Δ2Δ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία με ενσφράγιστες προσφορές σε Ευρώ (€), σύμφωνα με τα άρθρα 100 παρ. 1α και 101 του Ν.3978/11, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Αναβάθμιση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S4), συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (173.879,93 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/01/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/02/2021