ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 37/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός της ΥΠ/ΠΑ με τίτλο: Προμήθεια Τυριού Φέτας (Π.Ο.Π) προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α (ΑΔΑ:661Θ6-Δ38)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών για την ” Προμήθεια Τυριού Φέτας (Π.Ο.Π) προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α” προϋπολογισθείσας αξίας 422.507,00 € (σε βάθος διετίας) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  0,13468 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 05/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/12/2020