Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 91163 για την κατασκευή του έργου : “Αναβάθμιση Υποδομής Συστήματος Αεροναυτιλίας TACAN Α/Δ FOB ΑΚΤΙΟΝ” (ΠΡ-180Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: Αναβάθμιση Υποδομής Συστήματος Αεροναυτιλίας TACAN Α/Δ FOB ΑΚΤΙΟΝ” (ΠΡ-180Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 760.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/12/2020