Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ Αριθμ. 5/20 για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ (ΑΔΑ:ΩΛΕ46-ΘΤΕ)

Tο ΚΕΔΑ/Ζ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ για το χρονικό διάστημα από 1/11/20 έως και 15/5/21 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ 18.000,00 €.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/10/2020