Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 16/2020 της 115ΠΜ για την Επισκευή Κεραμοσκεπών Π/Υ 24.800,00€-ΑΔΑ 6ΒΝ86-Ω7Κ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών – εργασιών για την επισκευή των κεραμοσκεπών των οικημάτων Μ-516 και Μ-519 και προϋπολογιζόμενης συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο:

“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”  – ΑΔΑ 68Ν86-Ω7Κ

“KHMΔΗΣ” -ΑΔΑΜ 20PROC007442847

6ΒΝ86-Ω7Κ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%92%CE%9D86-%CE%A97%CE%9A

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 08/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/10/2020