Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 38/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Τεσσάρων (4) Λεωφορείων 20-24 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.»

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.20/20, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια τεσσάρων (4) λεωφορείων 20-24 θέσεων προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 403.224,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 96.773,76€), ήτοι σύνολο 499.997,76€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/11/2020