Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κουφωμάτων Μετά Τοποθέτησής τους με Αριθμό Διακήρυξης 17/20, της 206ΠΑΥ, στο Πλαίσιο του Έργου «Αντικατάσταση Κουφωμάτων Νότιας Όψης ΚΑΙ» (ΑΕΕ: 19/20) – ΑΔΑ: 9ΕΟ26-ΘΚΒ

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή  για την Προμήθεια Κουφωμάτων Μετά Τοποθέτησής τους.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/10/2020