Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών με Αριθμό Διακήρυξης 15/20 της 206ΠΑΥ, στο Πλαίσιο του Έργου «Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης 251ΓΝΑ» (ΑΕΕ: 17/20) – ΑΔΑ: Ψ70Ι6-ΣΞ5

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/10/2020