Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/2020) της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Λογισμικού Διασφάλισης Υπηρεσιών Διαδικτύου (ΑΔΑ: ΡΛ316-ΒΦΥ)

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) οικονομικό φορέα για το σύνολο των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 55.000,00€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΡΛ316-ΒΦΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 05/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/10/2020