Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ. Αριθμ. 04/20 της 113ΠΜ, για Εκτέλεση Εργασιών “Επισκευής – Συντήρησης Δεξαμενών Α4-Α5 100LL” με ΑΔΑ : 6Σ0Ο6-ΘΤΘ

Η 113ΠΜ πρoσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού για εκτέλεση εργασιών “Επισκευής – Συντήρησης Δεξαμενών Α4-Α5 100LL της «Α» θέσης καυσίμων της 113 ΠΜ” συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 14902,50 euro.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Σ0Ο6-ΘΤΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/09/2020