Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/2020) του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Τηλεχειρισμού Radar. ΑΔΑ: 904Ι6-Φ4Ο

Τo ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενεργού εξοπλισμού τηλεχειρισμού
Radar.
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/10/2020