ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/20 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΑΕ

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την προμήθεια ενός έγχρωμου φωτοτυπικού μηχανήματος για κάλυψη αναγκών της ΥΑΕ , ως τα είδη του Παραρτήματος «Γ», με έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A3%CE%9C6-1%CE%A7%CE%9E?inline=true

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16.20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/09/2020