ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16.1/20 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΑΕ

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την προμήθεια ενός έγχρωμου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για κάλυψη αναγκών της ΥΑΕ , ως τα είδη του Παραρτήματος «Γ», με έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:https://diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%99%CE%9D6-0%CE%93%CE%99

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16.1 – ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/09/2020