Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 92432 για την κατασκευή του έργου : «Κατεδάφιση Κτισμάτων στην Περιοχή Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-486Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατεδάφιση Κτισμάτων στην Περιοχή Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-486Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 67.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απολογιστικές εργασίες, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση). Λόγω πηγής χρηματοδότησης, το έργο απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/10/2020