Συνοπτικός Διαγωνισμός 6/20 της Μ.ΓΕΑ, για την Καθαριότητα Χώρων/Παροχή Διευκρινίσεων – ΑΔΑ: 6Κ2Α6-ΟΚ3

Στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’αριθμ. 6/20 συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στο αντικείμενο θέματος, παρέχεται από τη Μ.ΓΕΑ διευκρίνιση όσον αφορά στο χρόνο ισχύος των προσφορών.

Η διευκρίνιση αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Κ2Α6-ΟΚ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/10/2020