Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/20) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) ΑΔΑ:ΩΚΨΡ6-3ΥΥ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών, CPV [15131700-2]. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος).

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/09/2020