Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 30/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υγειονομικών Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ (ΑΔΑ:ΩΖΣΛ6-Τ3Ξ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια υγειονομικών οχημάτων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 564.516,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 699.999,84€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/09/2020