Πρόσκληση Ανοικτής Προκαταρκτικής Διαβούλευσης για την Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής ΓΕΑ/ΚΜΗ με ΑΔΑ: ΩΘΣΣ6-ΑΛΝ

Η Μ.ΓΕΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όπως συμμετάσχουν στην παρούσα ανοικτή, μη δεσμευτική προκαταρκτική διαβούλευση, καταθέτοντας τις απόψεις – προτάσεις τους επί των επισυναπτόμενων στην Πρόσκληση τευχών Ειδικών Όρων, Προϋπολογισμού και Τεχνικής Περιγραφής, που αφορά στο συμβατικό αντικείμενο «Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής του ΓΕΑ/ΚΜΗ», εκτιμώμενης συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων Ευρών (20.000 €), πλέον ΦΠΑ 24%.

Τρόπος υποβολής παρατηρήσεων: μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
στη διεύθυνση <oik.mgea@haf.gr> ή μέσω τηλεομοιοτυπίας στο (fax) 210
6592838.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΘΣΣ6-ΑΛΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/08/2020