Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 08/2020 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Άρτου και Αρτοσκευασµάτων-Σφολιατοειδών – ΑΔΑ: ΩΜΣΛ6-ΛΗΥ

H 115 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθµ. 08.1/2020, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές  της ΠΕΕ 08/20, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/16 µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την περιοδική προµήθεια Αρτοσκευασµάτων-Σφολιατοειδών για τις ανάγκες της Μονάδος.

Η ΠΕΕ αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΜΣΛ6-ΛΗΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/08/2020