Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου ΚΛ-176Ν

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Δοκιμής Κινητήρων Α/Φ στο Α/Δ Καλαμάτας» (ΚΛ-176Ν), που θα κατασκευασθεί στο Α/Δ Καλαμάτας, με εκτιμώμενη αξία 655.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 %, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου ΚΛ-176Ν

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/07/2020