Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 06/20 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Σκυροδέματος – ΑΔΑ : Ω2136-6ΞΠ

Η 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια Σκυροδέματος CPV: 44114100-3 ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α».

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω2136-6ΞΠ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2020