Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ 04/20 της 206ΠΑΥ, για την Παροχή Υπηρεσιών Λιμενικών Εργασιών – Μίσθωσης Συνεργείων – ΑΔΑ: ΨΟΖ76-ΞΔΖ

Η 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών Λιμενικών Εργασιών – Μίσθωσης Συνεργείων, CPV: 50246000-1 ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α»

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΟΖ76-ΞΔΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2020