ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/2020 της 115 ΠΜ με ΑΔΑ: ΩΖ556-Σ6Ψ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονοµικής προσφοράς προς σύναψη συµφωνητικού, µε σκοπό την προµήθεια Άρτου και Αρτοσκευασµάτων-Σφολιατοειδών, για ανάγκες Τροφοδοσίας, Λεσχών, του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ) και των Μερικών Κυλικείων της 115ΠΜ για δύο (2) έτη, ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για δύο (2) έτη.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΖ556-Σ6Ψ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/06/2020