Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 09/20 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Αρτοσκευασμάτων και Προϊόντων Ζύμης προς Κάλυψη Αναγκών του – ΑΔΑ : 9ΡΖΖ6-6ΝΑ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την προμήθεια Κατεψυγμένων Αρτοσκευασμάτων και Προϊόντων Ζύμης ως το Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 23.812,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 02/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/06/2020