Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/2020) της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Η/Υ, Λογισμικό, Οθόνες και Servers) – ΑΔΑ: ΨΩΕΚ6-ΙΘΘ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) οικονομικό φορέα για το σύνολο των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.900,00€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΩΕΚ6-ΙΘΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/06/2020