Δ.22/20 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Ημιφορτηγών Διπλοκάμπινων (ΗΟΔΚ) 4Χ4 Ωφέλιμου Φορτίου έως 1,5 τόνου προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ»-ΑΔΑ:ΩΘΡΚ6-232

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία   ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Ημιφορτηγών Διπλοκάμπινων (ΗΟΔΚ) 4Χ4 Ωφέλιμου Φορτίου έως 1,5 τόνου προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ» προϋπολογισθείσας αξίας 670.967,70 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  6,27868 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/07/2020