∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.06/2020) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Ελαιολάδου & Λοιπών Συναφών Ειδών (ΑΔΑ: Ω2ΦΖ6-Χ9Κ)

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου µε σκοπό την προµήθεια ελαιολάδου και λοιπών συναφών ειδών. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας τριών (3) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω2ΦΖ6-Χ9Κ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2020