Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (08/20) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών Πατάτας και Λαχανικών για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο το χαμηλότερο συνολικό (ετήσιο) τίμημα ανά κατηγορία των ειδών του Παραρτήματος “Β” της διακήρυξης, για την προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών για την κάλυψη των
αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ, συνολικής ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας €27.820,00 πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/05/2020