Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (05/20) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Πουλερικών του ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : ΨΤΑΨ6-5ΝΑ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Πουλερικών ως το Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 38.020,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/05/2020