Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (03/20) για την Προμήθεια Παγωτού προς Κάλυψη Θερινής Λειτουργίας του ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : Ψ6ΞΖ6-ΧΞ9 – ΑΔΑ : 6ΠΥΟ6-ΘΥΖ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας έξι (6) μηνών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2020