Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/20) Προμήθεια Εμφιαλωμένου Νερού (110ΠΜ) – ΑΔΑ : 65Ι76-5ΚΤ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών, CPV [15981000-8] ως τα είδη του Πίνακα Παραρτήματος «Β», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : 65Ι76-5ΚΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/05/2020