ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 251ΓΝΑ-ΚΑΙ-ΑΑΥΕ – ΑΔΑ: ΩΨΤΝ6-ΛΕΝ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνον της χαμηλότερης τιμής για την παροχή υπηρεσιών αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨΤΝ6-ΛΕΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/04/2020