Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/20) για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών για Κάλυψη των Αναγκών της 112ΠΜ

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων έτους 2020 των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής,για την περιοδική προμήθεια παγωτών για τις ανάγκες της 112ΠΜ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της για ακόμη ένα (1)έτος, με τους ίδιους όρους και ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων 2021 κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/04/2020