Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 11/20 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών GOLIMUMAB IN.SO.PF.P. 50MG/0,5ML PENx0,5M KAI GOLIMUMAB INJ.SO.PFS 100MG/ML PF SYRx1ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΦΕ66-ΦΟΙ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΦΕ66-ΦΟΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2020