Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/20) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ)-ΑΔΑ:6Ν8Φ6-ΤΧΔ

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών  για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110 ΠΜ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ν8Φ6-ΤΧΔ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2020