Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 37/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Navigation (Antenna), Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 203050)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/04/2020