Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 23/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Altitude Head Remote Unit, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:20EA12)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:20EA12)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/03/2020