Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 34/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Sprindle Assy Blade,Συγκροτήματος Τail Rotor, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:193556)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma .

Αναρτήθηκε στο διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/04/2020